Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Eesti Vabariik 106 – oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 24. veebruaril 2024 kell 10.15

Neljapäev, veebruar 22nd, 2024

Eesti Vabariik 106 oikumeenilisel jumalateenistusel teenivad:

Eesti Kirikute Nõukogu president, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma

Eesti Evangeelse Luterliku Kirik piiskop emeeritus Tiit Salumäe

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, toompraost Arho Tuhkru
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse diakon René Paats

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad:

Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Eestis Philippe Jourdan
Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Erki Tamm
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Alur Õunpuu
Eesti Metodisti Kiriku superintendent Robert Tšerenkov
Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor Vilver Oras

Martin Pajumaa, trompet
Villem Süvari, trompet
Kadri Ploompuu, orel

Tallinna toomkoguduse koor Laudate Dominum, dirigent Veljo Reier
Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor ja kammerkoor Canorus, dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere
Viimsi Jaakobi koguduse kammerkoor, dirigent Andrus Kalvet
Toomkooli lastekoor, dirigent Kaja Post, klaveril Piret Kuld

MISSA – paastuaja 2. pühapäev. Reminiscere. Palve ja usk

Neljapäev, veebruar 22nd, 2024

 Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

Pühakirjalugemised:

1. Moosese 32:23–32 Jaakobi võitlus Jumalaga
Jaakobuse 1:2–6 Kiusatustest ja usust
Luuka 7:36–50 Patune naine võiab Jeesuse jalgu

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 330 – Tule, Jeesus, helde armutooja

Päeva laul: 327:1-2 – Oh ära jäta mind! Mind saatku Sinu käsi

Jutluselaul: 327:3-5 – Oh ära jäta mind! Ma õhkan mure sunnil

Mälestuslaul: 100 – Sa oled, Issand Jeesus Krist

Korjanduslaul: 410 – Oh Issand, jää

Lõpulaul: 76 – Päästja risti juurde ma

Jumalateenistusel teenivad:  õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T P 10 -16

PIIBLITUND Toomkirikus 25. veebruaril kell 12:30

Kolmapäev, veebruar 21st, 2024

MISSA – paastuaja 1. pühapäev. Invocavit

Reede, veebruar 16th, 2024

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1 Jh 3: 8b

Pühakirjalugemised:

1. Moosese 3:1–7   Aadam ja Eeva ning hea ja kurja tundmise puu

Heebrealastele 2:9, 17–18   Et Kristus on kannatanud kiusatuna, võib ta ka aidata kiusatuid

Markuse 1:12–13   Jeesust kiusatakse kõrbes

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 66 – Sina üksi jõuad päästa

Päeva laul: 316:1-4 – Jeesus, oh aita, et võimust võin saada

Jutluselaul: 316:5-6 – Jeesus, oh aita, et omaks ma annan

Mälestuslaul: 459 – Õnnista, Looja Vaim

Korjanduslaul: 74:1- – Mu Jeesus, kallis elu

Lõpulaul: 93 – Nüüd siis kuulub meie süda

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T-P 10 -16

KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA ALGUSEKS Tuhkapäeval, 14. veebruaril 2024

Kolmapäev, veebruar 14th, 2024

KARJASEKIRI

PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA ALGUSEKS

Tuhkapäeval, 14. veebruaril 2024

Tuhkapäev tähistab paastuaja algust. Kirikukalendris on tuhkapäev märgitud palvepäevaks. Mõtleme palves oma maale ja rahvale ning asetame oleviku ja tuleviku Jumala ette. Prohvet Joeli kombel palume: Säästa, Issand, oma rahvast, ja ära anna oma pärisosa teotuseks, paganaile pilgata! (Jl 2:17a)

Ammuse tava kohaselt loetakse palvepäeva jumalateenistusel ette Jumala kümme käsku. Käskude valguses peegelduvad meile kõik teod ja tegematajätmised. Saame hinnata neidki otsuseid, mida on langetanud rahva nimel meie juhid – külas, linnas või riigis, ka koguduses ja kirikus. Millised otsused, teod või sõnad väärivad Jumala sõna valgel meeleparanduse teele asumist? Millised neist on prohvet Joeli tsiteerides paganaile pilgata ning milliste otsuste kohta võiks pilkajad küsida: Kus on nüüd nende Jumal? (Jl 2:17b)

Olevik sünnitab tuleviku. Kõigi otsustega, mida iseenda, oma laste, oma maa ja rahva, inimkonna ja looduga seoses langetame, kaasneb vastutus. Vastutus tuleb võtta ka otsustega viivitamise eest. Vastust Jumalale tuleb aga anda kõige tehtu ja tegematajätmise eest.

Suuremaid ja väiksemaid võimureid tunneb iga ajastu. Neid leiab iga rahva hulgast, igast vanusest ja soost, ainelisest staatusest ja haridusest sõltumata. Võimu saab tarvitada või kuritarvitada. Igaühe nimi, kes võimu ja aega kasutab oma patuste ambitsioonide realiseerimiseks, kirjutatakse ajalukku ebaõiglase juhina. Nii näevadki meie kaasaegsed ülekohut rahvaste ja riikide üle, paraku ka vaenamist, vägivalda ja sõdu, mis ei lõpe enne, kui vägivallatsejad meelt parandavad.

Oma pattu õigustav inimene ei ole näinud eksimas ennast, vaid on kahelnud Jumalas ja Jumala sõnas. Jumal pannakse vastutama sobimatus ilmas, näljahädas ja puuduses, ebaõiglastes juhtides, ülemates ja valitsustes; igas õnnetusjuhtumis, katastroofis ja kataklüsmis; igas haiguses, valusööstus ja epideemias; igas sassi läinud suhtepuntras, tüliküsimuses ja õnnetus armastuses. Iga ristiinimene teab, et ekslik ei ole Jumal. Ekslikud oleme meie. Meeleparandust ei vaja Jumal. Meeleparandust vajame meie.

Oma patte ja eksimusi tunnistades, üksi ja üheskoos Jumala ette alandudes saame loota usus Issandasse Jumala armule. Kristus on igale patusele, kes meelt parandab ja Jumala armu igatseb, alati leitav!

Õnnistatud paastuaega soovides

Urmas Viilma

peapiiskop

MISSA – pühapäev enne paastuaega. Esto mihi

Reede, veebruar 9th, 2024

Pühapäev enne paastuaega. Esto mihi. Quinquagesima

Pühakirjalugemised:

Hesekiel 18:30–32 Ma mõistan kohut igaühe üle ta eluviiside kohaselt
1. Korintlastele 13 Armastuse ülemlaul
Markuse 10:32–45 Sebedeuse pojad igatsevad au järele

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 269 – Sa ära Kristust unusta

Päeva laul: 311:1-2 – Oh mis kallid annid saame

Jutluselaul: 314:1-3 – Süda seltsiks südamele

Mälestuslaul: 441 – Oh Jeesus, Sa mu Kaitseja

Korjanduslaul: 219:1- – Armastus, mis igavene

Lõpulaul: 72 – Laulukeelil kuulutame

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud: T – P 10 -16

MISSA – 2. pühapäev enne paastuaega. Sexagesima

Reede, veebruar 2nd, 2024

 Päeva juhtsalm „Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks.“ Heebrealastele 3:15

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jesaja 5:1-7 Laul Issanda viinamäest

  1. Korintlastele 1:20-25 Jumala nõtrus on inimestest tugevam

Matteuse 13:33-35  Tähendamissõna sinepiivakesest

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul               181              Issand, kes Sa pühas sõnas

Päevalaul              183              Kallis sõna, mis on antud

Jutluselaul            241              Oh Jumal, tule armuga

Korjanduslaul     391               Suur Sa oled, Issand

Lõpulaul               189               Su sõna, Issand kindlaks jääb

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, abiõpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T -P 10 -16

4. veebruaril 2024 kell 12:30 algab Toomkirikus kevadine LEERIKURSUS

Neljapäev, jaanuar 25th, 2024

MISSA – 3. pühapäev enne paastuaega. Septuagesima

Teisipäev, jaanuar 23rd, 2024

Teenimatu arm

Pühakirjalugemised:

1. Saamueli 16:1–13 Taavet võitakse kuningaks
Roomlastele 9:11–23 Kas Jumala juures on ebaõiglust? Mitte sugugi!
Luuka 17:7–10 Tähendamissõna alandlikust teenimisest

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 322 – „Mu järel!“ hüüab Jeesus Krist

Päeva laul: 267 – Mu Jumal, Sinu arm ja heldus

Jutluselaul: 262 – Arm, kes Sa mind oled loonud

Mälestuslaul: 446:1-2 – Jumal, Sul’ ligemal

Korjanduslaul: 270 – Su ligi tahan olla

Lõpulaul: 276 – Jeesusele laulan

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T -P 10 -16

PIIBLITUND Toomkirikus 28. jaanuaril kell 12:30

Teisipäev, jaanuar 23rd, 2024

MISSA – 3.pühapäev pärast ilmumispüha

Reede, jaanuar 19th, 2024

Päeva juhtsalm

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Luuka 13:29

Pühakirja lugemised:

5. Moosese 32:36–39  Issand tahab mõista õigust oma rahvale

2. Korintlastele 1:3–7  Meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda ka julgustust Kristuses

Markuse 1:29–39  Jeesus tervendab Siimona ämma

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul            328   1-3          Rõõmusta, rõõmusta

Pealaul                57                       Oh Jeesus Kristus, valgusta

Jutluselaul          241                    Oh Jumal, tule armuga

Mälestuslaul      344   2-3           Su armu sülle ase

Korjanduslaul   223                      Minu süda rõõmustele

Lõpulaul             328   4-5           Ole truu, ole truu

Jumalateenistusel teenivad õpetaja  Arho Tuhkru, diakon René Paats, organist Piret Aidulo

Toomkirik on avatud T -P 10 -16

MISSA – 2. pühapäev pärast ilmumispüha

Reede, jaanuar 12th, 2024

Päeva juhtsalm: Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu.
Jh 1:17

Pühakirjalugemised:

Jesaja 62:1–3 Siis saavad rahvad näha su õigust
Tiituselele 1:1–3 Jumal on teinud oma sõna avalikuks jutlustamise läbi
Markuse 1:14–15 Jeesus hakkab kuulutama evangeeliumi

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul – 175:1-4 – Jeruusalemm, sa püha taevalinn

Päeva laul – 264 – Ma kummardan Sind, Armuvägi

Jutluselaul – 246 – Kui väsib üks

Mälestuslaul – 175:5-6 – Kui viimaks paradiisi jõuan ma

Korjanduslaul – 247 – Su töö on see, oh Jeesus Krist

Lõpulaul – 244 – Suurest Su armust ja heldusest täna

Teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud: T -P 10 -16

MISSA – Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Laupäev, jaanuar 6th, 2024

Päeva juhtsalm

„Keda igane Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.“ Roomlastele 8:14

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

1. Moosese 9:12–16   Ma panen pilvedesse vikerkaare oma lepingu tähiseks

Galaatlastele 3:23–29   Kes on Kristusesse ristitud, on Kristusega rõivastatud

Luuka 3:15–18, 21–22   Ristija Johannese tunnistus ja Jeesuse ristimine

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul       58:1–4  Paganaile saagu valgus

koor

Päeva laul          7  Nüüd Jumalale austuseks

Jutluselaul            210        Ma olen ristitud

koor

Korjanduslaul         56   Nüüd paistab meile kaunisti

koor

Lõpulaul          58:5–8   Nüüd paistab meile püha päike

Jumalateenistusel teenivad: peapiiskop Urmas Viilma, õpetaja  Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud: T – P 10 – 16

KONTSERT “Kauge maa: Ester Mägi 102” 9. jaanuaril kell 18

Teisipäev, jaanuar 2nd, 2024

Tere tulemast teisipäeval, 9. jaanuaril kell 18 kontserdile “Kauge maa: Ester Mägi 102”!

Kontserdil esineb professionaalne vokaalansambel Mägi Ensemble Seattle’ist USA-st, kes on pühendunud eesti, läti ja leedu koorimuusika tutvustamisele. Ansambel esitab ja salvestab nende maade muusikat ning propageerib Balti naisheliloojate uusi kooriteoseid. Nende visioon on kasutada muusika jõudu kogukonnaga ühenduse loomiseks ja jätkata kultuuripärandi tähistamist kunsti kaudu. Nad juhivad tähelepanu väärtustele nagu kultuuriline mõistmine, kogukond, kvaliteet ja pühendumus.

Ansambel on võtnud endale nime väljapaistva eesti helilooja Ester Mägi (1922-2021) järgi. Ester Mägi oli Tallinna toomkoguduse kauaaegne liige, teda tunnustas toomkogudus 2017. aastal Maarja medali ja kultuuripreemia laureaadina.

Kontsert on pühendatud Ester Mägi 102. sünniaastapäevale, mis on 10. jaanuaril. Kaastegev on Nõmme naiskoor Kevad. Kontsert on vaba sissepääsuga.

MISSA – jõuluaja 1. pühapäev. Püha perekond

Reede, detsember 29th, 2023

Pühakirjalugemised:

Jesaja 49:13–16 Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse
Koloslastele 2:6–10 Käige Issandas
Luuka 2:33–40 Maarja ja Joosep koos Jeesus-lapsega templis

Jumalateenistuse laulud:

252 – Õnn selle elumajale

9 – Nüüd ole, Jeesus, kiidetud

250:1-2 – Oh õnnis maja, kes Sind vastu võtab

250:3 – Oh õnnis maja, kus Sa ligi oled

7 – Nüüd Jumalale austuseks

42 – Maa on nii kaunis

Teenivad: õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T -P 10 – 16