Archive for veebruar, 2024

Eesti Vabariik 106 – oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 24. veebruaril 2024 kell 10.15

Neljapäev, veebruar 22nd, 2024

Eesti Vabariik 106 oikumeenilisel jumalateenistusel teenivad:

Eesti Kirikute Nõukogu president, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma

Eesti Evangeelse Luterliku Kirik piiskop emeeritus Tiit Salumäe

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja, toompraost Arho Tuhkru
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse abiõpetaja Joel Siim
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse diakon René Paats

Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute esindajad:

Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, Rooma-Katoliku Kiriku piiskop Eestis Philippe Jourdan
Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president pastor Erki Tamm
Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskop Alur Õunpuu
Eesti Metodisti Kiriku superintendent Robert Tšerenkov
Eesti Karismaatilise Episkopaalkiriku preester Thomas Eriste
Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu pastor Vilver Oras

Martin Pajumaa, trompet
Villem Süvari, trompet
Kadri Ploompuu, orel

Tallinna toomkoguduse koor Laudate Dominum, dirigent Veljo Reier
Tallinna Kaarli koguduse kontsertkoor ja kammerkoor Canorus, dirigendid Piret Aidulo ja Pärtel Toompere
Viimsi Jaakobi koguduse kammerkoor, dirigent Andrus Kalvet
Toomkooli lastekoor, dirigent Kaja Post, klaveril Piret Kuld

MISSA – paastuaja 2. pühapäev. Reminiscere. Palve ja usk

Neljapäev, veebruar 22nd, 2024

 Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. Rm 5:8

Pühakirjalugemised:

1. Moosese 32:23–32 Jaakobi võitlus Jumalaga
Jaakobuse 1:2–6 Kiusatustest ja usust
Luuka 7:36–50 Patune naine võiab Jeesuse jalgu

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 330 – Tule, Jeesus, helde armutooja

Päeva laul: 327:1-2 – Oh ära jäta mind! Mind saatku Sinu käsi

Jutluselaul: 327:3-5 – Oh ära jäta mind! Ma õhkan mure sunnil

Mälestuslaul: 100 – Sa oled, Issand Jeesus Krist

Korjanduslaul: 410 – Oh Issand, jää

Lõpulaul: 76 – Päästja risti juurde ma

Jumalateenistusel teenivad:  õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Kadri Ploompuu.

Toomkirik on avatud T P 10 -16

PIIBLITUND Toomkirikus 25. veebruaril kell 12:30

Kolmapäev, veebruar 21st, 2024

MISSA – paastuaja 1. pühapäev. Invocavit

Reede, veebruar 16th, 2024

Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1 Jh 3: 8b

Pühakirjalugemised:

1. Moosese 3:1–7   Aadam ja Eeva ning hea ja kurja tundmise puu

Heebrealastele 2:9, 17–18   Et Kristus on kannatanud kiusatuna, võib ta ka aidata kiusatuid

Markuse 1:12–13   Jeesust kiusatakse kõrbes

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 66 – Sina üksi jõuad päästa

Päeva laul: 316:1-4 – Jeesus, oh aita, et võimust võin saada

Jutluselaul: 316:5-6 – Jeesus, oh aita, et omaks ma annan

Mälestuslaul: 459 – Õnnista, Looja Vaim

Korjanduslaul: 74:1- – Mu Jeesus, kallis elu

Lõpulaul: 93 – Nüüd siis kuulub meie süda

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Joel Siim, diakon Renè Paats, organist Piret Aidulo.

Toomkirik on avatud T-P 10 -16

KARJASEKIRI PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA ALGUSEKS Tuhkapäeval, 14. veebruaril 2024

Kolmapäev, veebruar 14th, 2024

KARJASEKIRI

PALVEPÄEVAKS JA PAASTUAJA ALGUSEKS

Tuhkapäeval, 14. veebruaril 2024

Tuhkapäev tähistab paastuaja algust. Kirikukalendris on tuhkapäev märgitud palvepäevaks. Mõtleme palves oma maale ja rahvale ning asetame oleviku ja tuleviku Jumala ette. Prohvet Joeli kombel palume: Säästa, Issand, oma rahvast, ja ära anna oma pärisosa teotuseks, paganaile pilgata! (Jl 2:17a)

Ammuse tava kohaselt loetakse palvepäeva jumalateenistusel ette Jumala kümme käsku. Käskude valguses peegelduvad meile kõik teod ja tegematajätmised. Saame hinnata neidki otsuseid, mida on langetanud rahva nimel meie juhid – külas, linnas või riigis, ka koguduses ja kirikus. Millised otsused, teod või sõnad väärivad Jumala sõna valgel meeleparanduse teele asumist? Millised neist on prohvet Joeli tsiteerides paganaile pilgata ning milliste otsuste kohta võiks pilkajad küsida: Kus on nüüd nende Jumal? (Jl 2:17b)

Olevik sünnitab tuleviku. Kõigi otsustega, mida iseenda, oma laste, oma maa ja rahva, inimkonna ja looduga seoses langetame, kaasneb vastutus. Vastutus tuleb võtta ka otsustega viivitamise eest. Vastust Jumalale tuleb aga anda kõige tehtu ja tegematajätmise eest.

Suuremaid ja väiksemaid võimureid tunneb iga ajastu. Neid leiab iga rahva hulgast, igast vanusest ja soost, ainelisest staatusest ja haridusest sõltumata. Võimu saab tarvitada või kuritarvitada. Igaühe nimi, kes võimu ja aega kasutab oma patuste ambitsioonide realiseerimiseks, kirjutatakse ajalukku ebaõiglase juhina. Nii näevadki meie kaasaegsed ülekohut rahvaste ja riikide üle, paraku ka vaenamist, vägivalda ja sõdu, mis ei lõpe enne, kui vägivallatsejad meelt parandavad.

Oma pattu õigustav inimene ei ole näinud eksimas ennast, vaid on kahelnud Jumalas ja Jumala sõnas. Jumal pannakse vastutama sobimatus ilmas, näljahädas ja puuduses, ebaõiglastes juhtides, ülemates ja valitsustes; igas õnnetusjuhtumis, katastroofis ja kataklüsmis; igas haiguses, valusööstus ja epideemias; igas sassi läinud suhtepuntras, tüliküsimuses ja õnnetus armastuses. Iga ristiinimene teab, et ekslik ei ole Jumal. Ekslikud oleme meie. Meeleparandust ei vaja Jumal. Meeleparandust vajame meie.

Oma patte ja eksimusi tunnistades, üksi ja üheskoos Jumala ette alandudes saame loota usus Issandasse Jumala armule. Kristus on igale patusele, kes meelt parandab ja Jumala armu igatseb, alati leitav!

Õnnistatud paastuaega soovides

Urmas Viilma

peapiiskop

MISSA – pühapäev enne paastuaega. Esto mihi

Reede, veebruar 9th, 2024

Pühapäev enne paastuaega. Esto mihi. Quinquagesima

Pühakirjalugemised:

Hesekiel 18:30–32 Ma mõistan kohut igaühe üle ta eluviiside kohaselt
1. Korintlastele 13 Armastuse ülemlaul
Markuse 10:32–45 Sebedeuse pojad igatsevad au järele

Jumalateenistuse laulud:

Alguslaul: 269 – Sa ära Kristust unusta

Päeva laul: 311:1-2 – Oh mis kallid annid saame

Jutluselaul: 314:1-3 – Süda seltsiks südamele

Mälestuslaul: 441 – Oh Jeesus, Sa mu Kaitseja

Korjanduslaul: 219:1- – Armastus, mis igavene

Lõpulaul: 72 – Laulukeelil kuulutame

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, õpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud: T – P 10 -16

MISSA – 2. pühapäev enne paastuaega. Sexagesima

Reede, veebruar 2nd, 2024

 Päeva juhtsalm „Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks.“ Heebrealastele 3:15

Jumalateenistuse pühakirjatekstid

Jesaja 5:1-7 Laul Issanda viinamäest

  1. Korintlastele 1:20-25 Jumala nõtrus on inimestest tugevam

Matteuse 13:33-35  Tähendamissõna sinepiivakesest

Jumalateenistuse laulud

Alguslaul               181              Issand, kes Sa pühas sõnas

Päevalaul              183              Kallis sõna, mis on antud

Jutluselaul            241              Oh Jumal, tule armuga

Korjanduslaul     391               Suur Sa oled, Issand

Lõpulaul               189               Su sõna, Issand kindlaks jääb

Jumalateenistusel teenivad: õpetaja Arho Tuhkru, abiõpetaja Joel Siim, organist Kadri Ploompuu

Toomkirik on avatud T -P 10 -16