EELK Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse VALIMISED 23. – 30. mai 2021

On aeg … usaldada

EELK Konsistoorium otsustas 17. aprillil 2020.a, et 2021.a alguses toimuvad kõikides EELK kogudustes nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide) ja sinodisaadikute valimised. Pandeemia tõttu on valimiste korraldamise aega pikendatud, valimised tuleb kõikjal korraldada enne 31. maid.

Ka Toomkoguduse juhatus ning ametisolev nõukogu on juba pikalt teinud ettevalmistusi valimiste korraldamiseks. Juhatus otsustas 30. märtsi koosolekul, et Toomkoguduse nõukogu valimised toimuvad 23.-30. mail 2021.a ning vastvalitud nõukogu koguneb oma esimesele koosolekule veel samal päeval, 30. mail 2021.a.

Valitava nõukogu suurus

KS § 209 lg 1 kohaselt kuulub koguduse nõukogusse 7-30 valitavat liiget. Koguduse õpetaja ning abiõpetaja kuuluvad nõukogusse ameti poolest. Praegu ametis olev nõukogu otsustas, et valitavas nõukogus on 20 valitavat liiget, lisaks neile valitakse 4 asendusliiget. Asendusliikmed on vajalikud sellistel puhkudel, kui mõni nõukogu valitud liikmetest mingil põhjusel oma volitused peatab või nõukogust lahkub, et nõukogu liikmete arv ei langeks alla kehtestatud suurust.

Samuti otsustas nõukogu, et valimistel on igal täiskogu liikmel 5 häält.

Valija

KS § 203 kohaselt saab valimistel osaleda koguduseliige, kes vastab 5 tingimusele:

 • on vähemalt 18-aastane
 • konfirmeeritud
 • käinud samas või mõnes teises EELK koguduses on eelmisel või jooksval kalendriaastal armulaual
 • tasunud liikmemaksu või teinud liikmeannetuse
 • kelle õigusi ei ole kirikukari korras piiratud.

Eriti just pandeemia olukorras, kus inimeste vaba liikumine ning jumalateenistustel osalemine on olnud olulisel määral piiratud või lausa keelatud, on oluline tähele panna seda, et liikmeannetuse ja armulaual osalemise nõue peab olema täidetud kas eelmisel või jooksval aastal, kuid see ei pea olema täidetud enne valimispäeva. S.t, kuna liikumisele ja jumalateenistustele seatud piirangud kestavad esialgu 25. aprillini, ei takista miski koguduseliikmel osaleda valimisõiguse tagamiseks armulaual vahetult valimiste päeval ning paluda enda kandmist täiskogu nimekirja. Liikmeannetusega on selles mõttes lihtsam, et seda on võimalik teda ka pangaülekande teel.

§ 203 avar sõnastus võimaldab täiskogu liikmete hulka lugeda ka need koguduseliikmed, kes osalesid armulaual ja tegid liikmeannetuse mõnes teises EELK koguduses, kuid kes enne valimiste algust on kirikutähega tulnud Toomkoguduse liikmeks.

Koguduse täiskogu liikmete nimekirja koostab juhatuse otsuse kohaselt (KS § 212 lg 1 alusel) koguduse sekretär. Nimekiri valmib 23. aprilliks, ning igal koguduseliikmel on õigus sellega tutvuda (KS § 212 lg 3). Nimekirja saab täiendada valimiste lõpuni (KS § 212 lg 4). Viimane on oluline pandeemia olukorras, kus armulaual osalemine on olnud takistatud. Kui koguduses puuduvad andmed armulaual osalemise kohta, võib isiku kanda nimekirja tema suulise või kirjaliku kinnituse alusel, et ta on kuskil mujal osalenud armulaual (KS § 212 lg 2).

Koguduse nõukogu liikme kandidaat

Koguduse nõukogusse kandideerija kohta kehtivad samad 5-punktilised nõuded, mis valijagi kohta (KS § 208). Kirikuseadustik ei luba juhtorganitesse kandideerida ametisolevatel vaimulikel (KS § 204 lg 1), see piirang ei kehti reservi või emerituuri arvatud vaimulikele (KS § 204 lg 2).

Kandidaatide esitamine

KS § 213 kohaselt võivad valimistele nõukogu liikmekandidaate seada üles nõukogu, juhatus, koguduse õpetaja ja 5-10 koguduse täiskogu liiget üheskoos. Kuna käesolev artikkel “Katedraali Sõnumites” on suunatud koguduse kõige laiemale liikmeskonnale, jätan siinkohal käsitlemata selle, kuidas saavad nõukogu, juhatus ja koguduse õpetaja kandidaate üles seada ning keskendun täiskogu liikmete jaoks olulisele.

Kandidaatide ülesseadmise juures on oluline kuupäev 9. mai – kandidaadid tuleb KS § 216 lg 1 kohaselt üles seada hiljemalt 2 nädalat enne valimisi.

Kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik iga kandidaadi kohta eraldi koostada ülesseadmiskiri, mille soovitava vormi kehtestab Konsistoorium (KS 216  lg 1). Et koguduseliikmetel oleks lihtsam, teeb koguduse juhatus vajalikud plangid koguduseliikmetele kättesaadavaks elektrooniliselt ja paberile prindituna. Üleasseadmiskirja plangi saamiseks tuleb võtta ühendust koguduse kantseleiga.

Kuigi koguduse nõukogusse valitakse 20 liiget, on ühe täiskogu liikme poolt ülesseatavate kandidaatide arv piiratud. Üks täiskogu liige tohib osaleda kõige enam kolme kandidaadi ülesseadmise juures (KS § 216 lg 2). Samuti võib ühe kandidaadi kohta olla ainult üks ülesseadmiskiri, kui neid on mitu (s.t erinevad täiskogu liikmed soovivad üksteisest sõltumatult kellegi kandideerimist), loetakse kehtivaks see kiri, mis jõuab esimesena koguduse juhatuseni. Hilisema(te)le sama kandidaadi kirja(de)le alla kirjutanud täiskogu liikmed võivad edaspidi alla kirjutada mõne teise kandidaadi ülesseadmise kirjale. (KS § 216 lg 3) Kuna koguduse juhatusel või nõukogul on õigus seada üles ka neid kandidaate, kes on juba täiskogu liikmete poolt üles seatud (KS § 214 lg 3), siis loetakse need kandidaadid juhatuse või nõukogu poolt esitatuks ning nende kandidaadi ülesseadmiskirjadele alla kirjutanud täiskogu liikmed on vabad kirjutama alla teistele ülesseadmiskirjadele. (KS § 216 lg 4)

Kandidaatide registreerimine

Kui täiskogu liikmed on kandidaadi ülesseadmiskirjale suutnud koguda 5-10 allkirja (KS § 213), edastavad nad kirja koguduse juhatusele (KS § 217 lg 1). Protsessi sujuvuse huvides kogub ülesseadmiskirjad kokku koguduse sekretär, kes varustab kirjad laekumise kuupäevaga ning nummerdab saabumise järjekorras. Kuna nõukogusse kandideerimine on vabatahtlik, ei saa kedagi kandideerima sundida ega seljataga kandideerima panna. Seetõttu esitavad valimistele üles seatud kandidaadid hiljemalt 9. maiks juhatusele enda nõusolekukirja, mille vormi kehtestab Konsistoorium (KS § 217 lg 2). Kirikuseadustik ei luba kandidaadi ülesseadmise kirja ning nõusolukirja tagasi võtta (KS § 217 lg 3).

Kandidaatide nimekiri ja tutvustamine

Koguduse juhatus registreerib nõusolukirja esitanud kandidaadid ning kannab nende nimed eesti tähestiku järjekorras koondnimekirja, mis asetatakse hiljemalt 9. mail kiriku juurde nähtavale kohale ning tehakse täiskogu liikmetele ka muul viisil teatavaks (KS § 217 lg 4). Kandidaatide tutvustamiseks võib nende eluloolised andmed avaldada kirjalikult koguduse teabevahendites, kindlasti tutvustatakse kandidaate suuliselt täiskogu koosolekul enne valima asumist (KS § 219), kui loetakse ette kandidaatide koondnimekiri (KS § 220 lg 2). Eelnevast nähtub, et koguduse usaldusisikuks olemine on avalik ülesanne, milles osaletakse ühiskonna (kõrgendatud) tähelepanu tingimustes.

Täiskogu koosolek

Toomkoguduse juhatus otsustas, et valimised toimuvad 8 päeva jooksul. Pandeemia tingimustes annab see hea võimaluse inimeste hajutamiseks. 23. mail algavale täiskogu koosolekule ei pea seega kokku tulema kõik valijad. Piisab, kui kohal on näiteks juhatuse liikmed, kandidaadid ja veel täiskogu liikmeid, et nende hulgast oleks võimalik valida vähemalt kolmeliikmeline valimiskomisjon (KS § 220 lg 1). Komisjon pitseerib valimiskasti, mis avatakse pärast hääletamise lõppemist. Kui kandidaatide nimed on ette loetud ja tehtud teavaks nõukogu otsus selle kohta, mitu häält on igal valijal, kuulutab koosoleku juhataja (kelleks EELK Põhikirja § 52 kohaselt on koguduse õpetaja) välja vaheaja, teatades hääletamise lõppemise ning koosoleku jätkumise aja (KS § 220 lg 3; § 222 lg 1). Toomkoguduse 2021.a valimiste puhul lõpeb hääletamine 30. mail kell 11 ning koosolek jätkub pärast kolmainupüha missat kirikus.

Kuna valimised kestavad 8 päeva, on valimiskomisjoni poole pöördudes võimalik paluda kodus hääletamise võimalust (KS § 220 lg 5).

Täiskogu liige saab valimiskomisjonilt või juhatuse poolt volitatud isikult valimissedeli, millel ta märgistab ristiga lahtrid nende viie kandidaadi nime juures, keda ta soovib valida, ning laseb sedeli valimiskasti (KS § 222 lg 1; § 223 lg 2 ja 3). Rikutud sedeli tagastab valija komisjonile ning saab vastu uue (KS § 222 lg 2).

Valimistulemuste kindlakstegemine

Kui valimiskomisjon on hääletamise lõppedes hääled kokku lugenud, reastab komisjon kandidaadite nimed nendele antud häälte arvu alusel, alustades enim hääli saanust. Toomkoguduses osutuvad valituiks 20 kõige enam hääli saanud kandidaati, 4 jäävad asenduliikmeteks. Kui kandidaadid saavad hääli võrdselt, on eespool ealt vanem. (KS § 225 lg 1) Ametissevalitud nõukogu volitused algavad sellest hetkest, mil valimiskomisjon on järgmisel pühapäeval jätkuval täiskogu koosolekul valimistulemused teatavaks teinud. (KS § 226 lg 2)

Toomkoguduse uus nõukogu koguneb oma esimesele koosolekule 30. mail pärast täiskogu koosoleku lõppu, et valida kogudusele juhatuse esimees ja aseesimees, juhatuse valitavad liikmed (koguduse õpetaja ning abiõpetaja on juhatuse liikmed aemti poolest, KS § 240 lg 2), revisjonikomisjon ning sinodisaadikud (KS §§ 242, 247-248).

Toomkoguduse nõukogusse valitakse

– 20 valitavat liiget,
– lisaks 4 asendusliiget
-Igal täiskogu liikmel on 5 häält

Nõukogu liikme kandidaate saavad üles seada

– koguduse nõukogu ja juhatus
– koguduse õpetaja
– 5-10 täiskogu liiget üheskoos

Üks täiskogu liige võib alla kirjutada kõige rohkem kolmele ülesseadmiskirjale

Nõukogu liikme kandidaadi ülesseadmiskirja planke saab koguduse sekretäri käest nii paberil kui elektroonilisel kujul

Juhatus registreerib ülesseatud kandidaadid hiljemalt 9. mail

Nõukogu valimised toimuvad 23.-30. maini

Joel Siim,
abiõpetaja


Tallinna Toomkogudus 27.04.2021

Esmaspäev, 20 mai 2024
 • 13:00 – 14:00
  Vanalinna Hariduskolleegiumi nelipüha TEENISTUS

 • 17:00 – 18:00
  2. nelipüha SÕNAJUMALATEENISTUS. Õpetaja Arho Tuhkru, organist Kadri Ploompuu

Laupäev, 25 mai 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu (orel), Alina Sakalouskaya (mandoliin). Kavas D. Vačkář, A. Wammes, E.-S. Tüür

Pühapäev, 26 mai 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA - kolmainupüha. Varjatud Jumal. Õpetaja Arho Tuhkru, organist Piret Aidulo

 • 14:00 – 15:00
  MISSA Merivälja Südamekodus

Laupäev, 01 juuni 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Kadri Ploompuu. Kavas O. Messiaen, M. Kolessa, P. Glass, M. Shukh

Pühapäev, 02 juuni 2024
 • 11:00 – 12:30
  MISSA

Teisipäev, 04 juuni 2024
 • 19:00 – 20:00
  Vanalinna päevade KONTSERT - Durhami ülikooli kammerkoor (Suurbritannia). Kavas A. Pärt, B. Chilcott, J. Barber. Vaba sissepääs

Kolmapäev, 05 juuni 2024
 • 19:00 – 20:00
  Vanalinna päevade KONTSERT "Ave Maria". Maria Veretenina (sopran), Piret Aidulo (orel). Piletid 10/7 € müügil kohapeal

Neljapäev, 06 juuni 2024
 • 19:00 – 20:00
  Vanalinna päevade KONTSERT "Vaikses palves Ukrainaga". Kristel Aer (orel), Kersti Petermann (orel), Alina Sakalouskaya (mandoliin), Kadri Ploompuu (orel), Vaba sissepääs, annetus kava eest

Laupäev, 08 juuni 2024
 • 12:00 – 12:30
  ORELIPOOLTUND - Piret Aidulo

Suur kalender

Maarja kirik

Maarja kirik